ماده 1- نام و نوع شخصیت حقوقی : شركت —— با مسئوليت محدود
ماده 2- موضوع فعالیت شخصیت حقوقی :
موضوعات مربوط به تجارت الكترونيك
ارائه خدمات پس از فروش کالاها يا خدمات شرکت خارجي
انجام عمليات اجرايي قراردادهاي بين اشخاص ايراني و شرکت خارجي منعقد مي گردد
مشارکت با شرکتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام کارها در کشورهاي ثالث
شرکت در مزايده هاي داخلي و خارجي – شرکت در مناقصه هاي داخلي و خارجي -برگزاري همايش داخلي و خارجي – برگزاري و شرکت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي – برگزاري مزايده و مناقصه – مشاوره کسب و کار ها – تحليل و بررسي بازار – آموزش بازاريابي – فروش خدمات و کالا – عقد قرارداد با شرکت هاي دولتي – عقد قرارداد با شرکت هاي خصوصي – مشارکت و سرمايه گذاري در پروژه هاي عمراني – خريد سهام و مشارکت با شرکت هاي حقوقي

ماده 3- نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی :
استان خراسان رضوي ، شهرستان كاشمر ، بخش مركزي ، شهر كاشمر، محله شهرباني ، خيابان خرمشهر10[آزادگان15] ، بلوار آزادگان ، پلاك 0 ، طبقه اول کدپستی 9671951111
تبصره 1- هيئت مديره مي تواند مركز شركت را به هر كجا كه صلاح و مصلحت بداند منتقل و يا شعبي را تأسيس نمايد.
ماده 4- سرمایه شخصیت حقوقی :
مبلغ 1,000,000 ریال مشتمل بر 1,000,000 ریال سرمایه نقدی و 0 ریال سرمایه غیر نقدی
ماده 5- مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.
ماده 6- تابعيت شركت : تابعيت شركت ايراني است.
ماده 7- سال مالي شركت :
از سی خرداد هر سال شروع و در بیست و نه خرداد سال بعد خاتمه مي يابد به استثناي سال اول كه ابتداي آن از تاريخ تأسيس شركت است.
ماده 8- دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هر يك از اعضاء هيئت مديره يا مديرعامل و يا احدي از شركاء به وسيله دعوتنامه كتبي و يا درج آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار بعمل خواهد آمد، فاصله بين دعوت تا تشكيل مجمع حداقل ده روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.
تبصره 1- در صورتي كه كليه شركاء در هر يك از جلسات مجامع عمومي حضور يابند رعايت ماده 8 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.
ماده 9- وظايف مجمع عمومي عادي يا عادي بطور فوق العاده :
الف : استماع گزارش هيئت مديره در امور مالي و تصويب تراز و حساب سود و زيان شركت.
ب : تصويب پيشنهاد سود قابل تقسيم و از طرف هيئت مديره.
ج : تعيين خط مشي آينده شركت و تصويب آن.
د : انتخاب هيئت مديره و در صورت لزوم بازرس.
ماده 10- وظايف مجمع عمومي فوق العاده :
الف : تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند موارد اساسنامه.
ب : تنظيم اساسنامه جديد يا تبديل نوع شركت.
ج : افزايش يا تقليل سرمايه شركت.
د : تصويب ورود شريك يا شركاء جديد به شركت.
ماده 11- تصميمات شركاء در مجمع عمومي فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه كه اكثريت عددي دارند و در مجمع عمومي عادي طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 12- هيئت مديره شركت مركب از 2 نفر خواهد بود كه در مجمع عمومي عادي يا عادي بطور فوق العاده از بين شركاء و يا از خارج انتخاب مي شوند.
ماده 13- هيئت مديره از بين خود و يا خارج از شركاء يك نفر را به سمت رئيس هيئت مديره و يك نفر را از بین خود یا خارج از اعضا به سمت مديرعامل انتخاب و همچنين مي تواند براي اعضاء خود سمت هاي ديگري تعيين نمايد.
ضمناً مديرعامل مي تواند با حفظ سمت به عنوان رئيس هيئت مديره نيز انتخاب گردد.
ماده 14- جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر است.
ماده 15- دارندگان حق امضاء و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت را هیات مدیره تعیین می کند.
ماده 16- اختيارات نماينده قانوني شركت :
—— نماينده قانوني و تام الاختيار شركت بوده و مي تواند در كليه امور مداخله و اقدام نمايد مخصوصا در موارد زير:
امور اداري از هر قبيل، انجام تشريفات قانوني، حفظ و تنظيم فهرست دارايي شركت و تعيين بودجه و تعيين پرداختحقوق و انجام و هزينه ها رسيدگي به محاسبات، پيشنهاد سود قابل تقسيم ساليانه، تعيين آيين نامه هاي داخلي، اجراي تصميمات مجامع عمومي، اداء ديون و وصول مطالبات، تاسيس شعب، واگذاري و قبول نمايندگي، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصين و كارمندان و كارگران،عقد هر گونه پيمان با شركت ها و بانكهاو اشخاص خريد و فروش و اجاره امول منقول و غير منقول و ماشين آلات و به طور كلي وسايل مورد نياز و همچنين معاملات بنام و حساب شركت ، مشاركت با ساير شركت ها و شخصيتها حقيقي و حقوقي استقراض با رهن يا بدون رهن و تحصيل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانك ها و اشخاص و شركت ها و بازكردن حساب جاري و ثابت در بانك ها ، دريافت وجه از حساب هاي شركت ، صدور ظهرنويسي و پرداخت بروات و اسناد و سفته هاهزينه ها،مرافعات، چه شركت مدعي باشد و چه عليه،در تمام مراحل باتمام اختيارات از رجوع به دادگاههاي صالحه ابتدايي و استيناف و ديوان عالي كشور ،انتخاب وكيل و وكيل در توكيل،دادن اختيارات لازمه بنامبرده و عزل آن،قطع و فصل دعاوي با صلح و سازش، اختيارات فوق جنبه محدوديت نداشته و هر تصميمي راكه مديرعامل جهت پيشرفت شركت اتخاد نمايد معتبر است.
ماده 17- مجمع عمومي عادي شركت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضاي مالي شركت تشكيل ولي ممكن است بنا به دعوت هر يك اعضاء هيئت مديره يا شركاء مجمع عمومي بطور فوق العاده تشكيل گردد.
ماده 18- هيچ يك از شركاء حق انتقال سهم الشركه خود را به غير ندارند مگر با رضايت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه شركت كه داراي اكثريت عددي نيز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل خواهد آمد مگر به موجب سند رسمي.
ماده 19- هر يك از اعضاء هيئت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاء خود را به هر يك از شركاء براي هر مدت كه صلاح بداند تفويض نمايد و همچنين هيئت مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده 20- تقسيم سود : از درآمد شركت در پايان هر سال مالي هزينه هاي اداري، حقوق كاركنان و مديران، استهلاكات، ماليات و ساير عوارض دولتي كسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخيره قانوني بقيه كه سود ويژه است به نسبت سهم الشركه بين شركاء تقسيم خواهد شد.
ماده 21- فوت يا محجوريت هر يك از شركا باعث انحلال شركت نخواهد شد و يا ولي محجور مي تواند به شركت خود ادامه دهند. در غير اين صورت بايستي سهم الشركه خود را پس از انجام تشريفات قانوني دريافت و يا به شريك ديگري منتقل و از شركت خارج شوند.
ماده 22- شركت مطابق مواد 114 قانون تجارت منحل خواهد شد.
ماده 23- در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده شركا، راي به انحلال شركت دهد يك یا چند نفر از بين شركا و يا خارج از شركت به سمت مدير تصفيه تعيين خواهد شد، وظايف مدير تصفيه طبق قانون تجارت مي باشد.
ماده 24- اختلافات حاصله بين شركا شركت از طريق حكميت و داوري حل و فصل خواهد شد.
ماده 25- در ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه قيد نشده است مطابق قانون تجارت ايران و ساير قوانين موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

شرکتنامه ثبت شرکتهای داخلی
ثبت شركت با مسئوليت محدود با مشخصات ذیل تقاضا می گردد
نام : شركت با مسئوليت محدود
موضوع فعالیت :موضوعات مربوط به تجارت الكترونيك ارائه خدمات پس از فروش کالاها يا خدمات شرکت خارجي انجام عمليات اجرايي قراردادهاي بين اشخاص ايراني و شرکت خارجي منعقد مي گردد مشارکت با شرکتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام کارها در کشورهاي ثالث شرکت در مزايده هاي داخلي و خارجي – شرکت در مناقصه هاي داخلي و خارجي -برگزاري همايش داخلي و خارجي – برگزاري و شرکت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي – برگزاري مزايده و مناقصه – مشاوره کسب و کار ها – تحليل و بررسي بازار – آموزش بازاريابي – فروش خدمات و کالا – عقد قرارداد با شرکت هاي دولتي – عقد قرارداد با شرکت هاي خصوصي – مشارکت و سرمايه گذاري در پروژه هاي عمراني – خريد سهام و مشارکت با شرکت هاي حقوقي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط
مبدا تشکیل شرکت : ایران
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی : استان خراسان رضوي ، شهرستان كاشمر ، بخش مركزي ، شهر كاشمر، محله شهرباني ، خيابان خرمشهر10[آزادگان15] ، بلوار آزادگان ، پلاك 0 ، طبقه اول کدپستی 9671951111
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی
اسامی شرکا یا موسسین
آقای محمد مهدوي كارگر به شماره ملی 0890261091 به نشانی استان خراسان رضوي ، شهرستان کاشمر ، بخش مرکزي ، شهر کاشمر، محله شهيد مفتح ، خيابان 12 فروردين ، خيابان شهيد مفتح ، پلاک -26.001 ، طبقه همکف کد پستی 9671916914
خانم فاطمه محمدي به شماره ملی 2280921774 به نشانی استان خراسان رضوي ، شهرستان کاشمر ، بخش مرکزي ، شهر کاشمر، محله شهيد مفتح ، خيابان 12 فروردين ، خيابان شهيد مفتح ، پلاک -26.001 ، طبقه همکف کد پستی 9671916914
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای محمد مهدوي كارگر به شماره ملی 0890261091 دارنده 950000 ریال سهم الشرکه
خانم فاطمه محمدي به شماره ملی 2280921774 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه
اعضا هیئت مدیره
آقای محمد مهدوي كارگر به شماره ملی 0890261091 و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود
خانم فاطمه محمدي به شماره ملی 2280921774 و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامي و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء رئيس هيئت مديره و مدير عامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد
ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
ترتیب تقسیم سود شرکت : بر اساس مراتب پیش بینی شده در اساسنامه می باشد
موقع رسیدگی به حساب سالیانه سود شرکت : بر اساس مراتب پیش بینی شده در اساسنامه می باشد
انحلال شركت مطابق ماده 114 قانون تجارت

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شركت با مسئوليت محدود
جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت راس ساعت 10:00 مورخ 1400/03/29 در محل قانونی شرکت با حضور کلیه شرکا تشکیل گردید و بعد از رسمیت یافتن جلسه به شرح زیر تصمیم گیری به عمل آمد
اساسنامه شرکت مشتمل بر 25 ماده و 2 تبصره تصویب و به امضا کلیه شرکا شرکت رسید.
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی
اعضا هیئت مدیره
آقای محمد مهدوي كارگر به شماره ملی 0890261091 و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود
خانم فاطمه محمدي به شماره ملی 2280921774 و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود
کلیه اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل ضمن قبولی سمت اقرار می نمایند که سوء پیشینه کیفری نداشته و فاقد ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل می باشند
کلیه شرکا حاضر در جلسه از طرف شرکت در شرف تاسیس به محمد مهدوي کارگر احدي از مديران وکالت دادند تا ضمن مراجعه به مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري كاشمر نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر الکترونیکی مربوطه اقدام نماید.

صورتجلسه هیات مدیره شركت با مسئوليت محدود
جلسه هیات مدیره شركت با مسئوليت محدود راس ساعت 10:00 مورخ 1400/03/29 در محل قانونی شرکت با حضور کلیه اعضای هیات مدیره تشکیل گردید و با حضور دارندگان حق امضا مجاز شرکت تصمیم گیری به شرح زیر به عمل آمد
اعضا هیئت مدیره
آقای محمد مهدوي كارگر به شماره ملی 0890261091 و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود
خانم فاطمه محمدي به شماره ملی 2280921774 و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود
کلیه اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل ضمن قبولی سمت اقرار می نمایند که سوء پیشینه کیفری نداشته و فاقد ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل می باشند
دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامي و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء رئيس هيئت مديره و مدير عامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد
کلیه شرکا حاضر در جلسه از طرف شرکت در شرف تاسیس به محمد مهدوي کارگر احدي از مديران وکالت دادند تا ضمن مراجعه به مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري كاشمر نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر الکترونیکی مربوطه اقدام نماید.

تقاضانامه
ثبت شركت با مسئوليت محدود با مشخصات ذیل تقاضا می گردد
نام : شركت با مسئوليت محدود
موضوع فعالیت :موضوعات مربوط به تجارت الكترونيك ارائه خدمات پس از فروش کالاها يا خدمات شرکت خارجي انجام عمليات اجرايي قراردادهاي بين اشخاص ايراني و شرکت خارجي منعقد مي گردد مشارکت با شرکتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام کارها در کشورهاي ثالث شرکت در مزايده هاي داخلي و خارجي – شرکت در مناقصه هاي داخلي و خارجي -برگزاري همايش داخلي و خارجي – برگزاري و شرکت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي – برگزاري مزايده و مناقصه – مشاوره کسب و کار ها – تحليل و بررسي بازار – آموزش بازاريابي – فروش خدمات و کالا – عقد قرارداد با شرکت هاي دولتي – عقد قرارداد با شرکت هاي خصوصي – مشارکت و سرمايه گذاري در پروژه هاي عمراني – خريد سهام و مشارکت با شرکت هاي حقوقي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط
مبدا تشکیل شرکت : ایران
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
نشانی کامل مرکز اصلی شرکت : استان خراسان رضوي ، شهرستان كاشمر ، بخش مركزي ، شهر كاشمر، محله شهرباني ، خيابان خرمشهر10[آزادگان15] ، بلوار آزادگان ، پلاك 0 ، طبقه اول کدپستی 9671951111
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی
اسامی شرکا یا موسسین
آقای محمد مهدوي كارگر به شماره ملی 0890261091 به نشانی استان خراسان رضوي ، شهرستان کاشمر ، بخش مرکزي ، شهر کاشمر، محله شهيد مفتح ، خيابان 12 فروردين ، خيابان شهيد مفتح ، پلاک -26.001 ، طبقه همکف کد پستی 9671916914
خانم فاطمه محمدي به شماره ملی 2280921774 به نشانی استان خراسان رضوي ، شهرستان کاشمر ، بخش مرکزي ، شهر کاشمر، محله شهيد مفتح ، خيابان 12 فروردين ، خيابان شهيد مفتح ، پلاک -26.001 ، طبقه همکف کد پستی 9671916914
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای محمد مهدوي كارگر به شماره ملی 0890261091 دارنده 950000 ریال سهم الشرکه
خانم فاطمه محمدي به شماره ملی 2280921774 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه
اعضا هیئت مدیره
آقای محمد مهدوي كارگر به شماره ملی 0890261091 و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود
خانم فاطمه محمدي به شماره ملی 2280921774 و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامي و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء رئيس هيئت مديره و مدير عامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد
ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
ترتیب تقسیم سود شرکت : بر اساس مراتب پیش بینی شده در اساسنامه می باشد
موقع رسیدگی به حساب سالیانه سود شرکت : بر اساس مراتب پیش بینی شده در اساسنامه می باشد
انحلال شركت مطابق ماده 114 قانون تجارت

موضوع فعالیت :موضوعات مربوط به تجارت الكترونيك ارائه خدمات پس از فروش کالاها يا خدمات شرکت خارجي انجام عمليات اجرايي قراردادهاي بين اشخاص ايراني و شرکت خارجي منعقد مي گردد مشارکت با شرکتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام کارها در کشورهاي ثالث شرکت در مزايده هاي داخلي و خارجي – شرکت در مناقصه هاي داخلي و خارجي -برگزاري همايش داخلي و خارجي – برگزاري و شرکت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي – برگزاري مزايده و مناقصه – مشاوره کسب و کار ها – تحليل و بررسي بازار – آموزش بازاريابي – فروش خدمات و کالا – عقد قرارداد با شرکت هاي دولتي – عقد قرارداد با شرکت هاي خصوصي – مشارکت و سرمايه گذاري در پروژه هاي عمراني – خريد سهام و مشارکت با شرکت هاي حقوقي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی : استان خراسان رضوي ، شهرستان كاشمر ، بخش مركزي ، شهر كاشمر، محله شهرباني ، خيابان خرمشهر10[آزادگان15] ، بلوار آزادگان ، پلاك 0 ، طبقه اول کدپستی 9671951111
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای محمد مهدوي كارگر به شماره ملی 0890261091 دارنده 950000 ریال سهم الشرکه
خانم فاطمه محمدي به شماره ملی 2280921774 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه
اعضا هیئت مدیره
آقای محمد مهدوي كارگر به شماره ملی 0890261091 و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود
خانم فاطمه محمدي به شماره ملی 2280921774 و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامي و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء رئيس هيئت مديره و مدير عامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
روزنامه کثیر الانتشار حمايت جهت درج آگهی های شركت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
صرفا آقای‏/ خانم محمد مهدوي کارگر به شماره ملی 0890261091 که در سامانه به عنوان امضا کننده دفاتر معرفی شده است می تواند به مرجع ثبت شرکتها مراجعه نماید . لازم به ذکر است از پاسخ به سایر اشخاص غیر ذینفع که دارای سمت نبوده خودداری می گردد.